Foredrag / Workshops

Radikalisering, ekstremisme, terror og exit fra ekstreme grupper er ting der dagligt debatteres i medierne. Men hvad dækker ordene over? Hvorfor bliver nogle mennesker ekstremister? Hvad skal der til for at forlade en ekstrem gruppe – og hvorfor er det så svært?

Foredragene byder på cases og perspektiver fra den seneste forskning på området og giver konkret viden om årsager til deltagelse og radikaliserings- og exit-processer samt metoder, der kan støtte mennesker i at løsrive sig fra ekstreme grupper.

Alle foredragene bygger på forskningsprojekter om veje ind i ekstreme grupper, radikaliseringsprocesser, bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper, bander og rockermiljøerne samt den exit proces, den enkelte gennemgår, når han/hun løsriver sig fra disse miljøer.

Jeg har undervist praktikere i ind- og udland med afsæt i konkrete cases, der er udarbejdet på baggrund af forskning om og interviews med tidligere ekstremister og med praktikere, der arbejder i felten nationalt og internationalt.

Undervisningen henvender sig til alle, der har interesse i radikalisering, ekstremisme og exit-processer, og den kan foregå som foredrag eller som workshop. En workshop foregår med dialogbaseret undervisning, der er knyttet til cases, så workshoppen fungerer som øvelsessession for praktikere og andre, der arbejder inden for feltet.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har ønske om at få belyst temaer på tværs af foredragene.


VEJE IND

OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER OG BANDE/ROCKER MILJØER

Radikalisering; hvad vil det sige? Veje ind i ekstreme grupper

Radikalisering, ekstremisme og terrorisme. Ordene er blevet en fast bestanddel i vores dagligdag, men hvad dækker de egentlig over? Hvordan bliver man ‘radikaliseret’? Er der tale om bestemte typer mennesker? Er ideologisk overbevisning årsag til deltagelse i en ekstrem gruppe? Eller er det tværtimod deltagelse i den ekstreme gruppe, der gør, at mennesker udvikler et ekstremistisk tankesæt? Hvad kendetegner et ekstremistisk verdensbillede, og fører ekstreme tanker til ekstreme handlinger?

Foredraget stiller skarpt på disse spørgsmål og på veje ind i ekstreme grupper via eksempler fra og interviews med tidligere deltagere i højre- og venstre ekstremistiske samt islamistiske grupper

Cross-over – bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rocker miljøet.

”Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminelle bande/rocker grupperinger og ekstreme miljøer. Involvering i en ekstrem og/eller kriminel gruppering bevirker, at et menneske positioneres i forhold til det større samfund og udvikler en identitet og relation til den pågældende gruppe, han eller hun engagerer sig i. Deltagelse i ekstreme grupper medfører også sociale relationer i og på tværs af relaterede netværk og miljøer, samt at den enkelte via sin deltagelse udvikler daglige rutiner og (kriminelle) kompetencer.

Dette foredrag giver et billede af veje ind i ekstreme grupper og bande/rocker miljøerne og på tværs af disse. Foredraget belyser, hvorledes deltagelse i et kriminel og/eller ekstremt miljø giver adgang til andre kriminelle netværk og personer. Foredraget stiller også skarpt på veje ud, og hvorledes deltagelse i for eksempel religiøse fællesskaber, kan hjælpe den enkelte til at ændre en kriminel livsstil.

Foredraget giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at forstå, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering.


VEJE UD

EXIT-PROCESSER, METODER OG PROGRAMMER

Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre Syriensfarere?

Det er en udfordring at finde den rette balance i indsatser, der er rettet mod reelle og potentielle Syriensfarere og fremmedkrigere. Interventionerne skal kunne håndtere den farlige minoritet, men samtidig undgå at overreagere ved at kriminalisere alle potentielle og tilbagevendte Syriens-farere og derved utilsigtet medvirke til, at den harmløse majoritet kan føle sig stigmatiseret. Foredraget belyser eksisterende viden, kompetencer og erfaringer og identificerer, hvad ’der virker’nationalt som internationalt. Foredraget giver også eksemplariske cases, for derigennem at medvirke til at skabe bedre muligheder for at opbygge kompetence i forhold til re-integrering af nuværende som fremtidige fremmedkrigere og andre Syriensfarere.

Livet forsætter efter deltagelse i en ekstrem gruppe – men hvordan støtter man en ekstremist på vej ud?

Hvilken type problemer har tidligere ekstremister brug for hjælp til at håndtere for at kunne udvikle en alternativ identitet og skabe et nyt liv? Kræver det en speciel uddannelse at hjælpe en person i en exit-proces? Hvad er det vigtigt at være opmærksom på i processen? Hvilke metoder bruger exit-programmer? Hvorfor og hvordan støtter exit-programmerne den enkelte?

Foredraget er baseret på forskning om exit-programmer i Europa, Mellemøsten og Asien samt et PhD-projekt om den svenske organisation EXIT. EXIT er den ældste organisation af sin art og er blandt praktikere og policy makers betragtet som en stor succes. Organisationen blev grundlagt af tidligere ny-nazister og har siden 1998 støttet højre-ekstremister i at forlade højre-ekstremistiske miljøer ved brug af mentorordninger, dialog og aktiviteter.

Foredraget sætter især fokus på (1) metoder og praksis i exit-arbejdet og exit-programmer (2) Hvorfor det er vigtigt at inddrage tidligere ekstremister i exit-programmer – men også hvilke udfordringer, dette kan indebære (3) Hvorledes deltagelse i nye miljøer medvirker til, at mennesker får yderligere sociale og professionelle kompetencer, og hvordan det forandrer deres identitet samt kropsliggjorte rutiner.

Tidligere ekstremisters erfaringer som nyttig viden – at løsrive sig fra en ekstremistisk gruppe er en kompliceret affære.

Mentor-mentee relationen og brug af rollemodeller er blevet et anerkendt værktøj i socialt arbejde. Men hvorfor er menneskeligt engagement, empati og en fælles fortid ikke nødvendigvis nok til, at en vellykket mentor-mentee relation etableres? Når tidligere ekstremister er en del af mentorkorpset, synes det tværtimod at være en forudsætning, at de genfortolker deres egen fortid, før deres erfaringer bliver til brugbar viden i støtten af andre, der søger at forlade ekstreme grupper.

Foredraget stiller skarpt på samtale teknikker og på hvilke forhold, som mentor bør være opmærksom på i samarbejdet med sin mentee. Foredraget fokuserer også på, hvordan tidligere ekstremister kan bruge deres erfaringer i arbejdet med at hjælpe andre til at forlade ekstreme grupper og, det giver mange eksempler på de metoder, der anvendes i denne form for støtte.

Mentor-mentee relationen som metode til støtte af personer, der søger at forlade ekstreme miljøer.

Tidligere ekstremister kan efter en løsrivelsesproces kæmpe med et sort/hvidt tankesæt, aggression, paranoia og adfærds-problemer. Problematikker, som synes at kunne afhjælpes via mentorer. En mentor – mentee relation støtter den unge i at udvikle nye og anderledes måder at handle på. Hvilke metoder kan bruges? Hvorfor føler tidligere ekstremister, at disse tiltag har hjulpet dem?

Ved brug af materiale fra interviews af tidligere klienter ved organisationen EXIT i Sverige stiller foredraget skarpt på mentor–mentee-relationen set fra især menteens ståsted. Foredraget giver indsigt i de specifikke problematikker, som mange tidligere ekstremister har kæmpet med. Det giver også indsigt i, hvad det er i den specifikke relation, der hjælper menteen til at kunne identificere sig med mentoren, og dermed hvordan menteen både kan forestille sig et anderledes liv og udvikle en ny identitet. Foredraget formidler også, hvorfor det vellykkede mentor-mentee forhold kan give en mentee konkrete værktøjer til hans eller hendes videre udvikling.