Foredrag / Workshops

Radikalisering, ekstremisme, terror og exit fra ekstreme grupper er ting der dagligt debatteres i medierne. Men hvad dækker ordene over? Hvorfor bliver nogle ekstremister? Hvad skal der til for at forlade en ekstrem gruppe – og hvorfor er det så svært?

Foredragene byder på cases og perspektiver fra den seneste forskning på området og giver konkret viden om årsager til deltagelse og radikaliserings- og exit processer samt metoder, der kan støtte mennesker i at løsrive sig fra ekstreme grupper.

Alle foredragene bygger på forskningsprojekter om veje ind i ekstreme grupper, radikaliseringsprocesser, bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper, bander og rockermiljøerne samt den exit proces, den enkelte gennemgår når han/hun løsriver sig fra disse miljøer.

Jeg har undervist praktikere i ind- og udland med afsæt i konkrete cases udarbejdet på baggrund af forskning om – og interviews med tidligere ekstremister og praktikere, der arbejder i felten nationalt og internationalt. Foredragene henvender sig til alle der har interesse i radikalisering, ekstremisme og exitprocesser. De kan præsenteres som foredrag eller som workshops med dialogbaseret undervisning knyttet til cases, således at de kan fungere som øvelses sessioner for praktikker og andre, der arbejder indenfor feltet.

Har du ønsker om at få belyst temaer på tværs af foredragene, er dette også muligt, tag venligst kontakt.


VEJE IND

OG PÅ TVÆRS AF EKSTREME GRUPPER OG BANDE/ROCKER MILJØER

Radikalisering; hvad vil det sige? Veje ind i ekstreme grupper

Radikalisering, ekstremisme og terrorisme – ordene er blevet en fast bestanddel i vores dagligdag, men hvad dækker de egentlig over? Hvordan bliver man ‘radikaliseret’? Er der tale om bestemte typer mennesker? Er ideologisk overbevisning årsag til deltagelse i en ekstrem gruppe? Eller er det tværtimod deltagelse i den ekstreme gruppe, der gør at mennesker udvikler et ekstremistiske tankesæt? Hvad kendetegner et ekstremistisk verdensbillede og fører ekstreme tanker til ekstreme handlinger?

Foredraget stiller skarpt på disse spørgsmål og veje ind i ekstreme grupper via eksempler fra forskningsprojekter og interviews med tidligere deltagere.

Cross-over – bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rocker miljøet.

”Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminelle bander/rocker grupperinger og ekstreme miljøer. Involvering i en ekstrem og/eller kriminel gruppering bevirker, at et menneske positioneres i forhold til det større samfund og udvikler en identitet og relation til den pågældende gruppe, han eller hun engagerer sig i. Deltagelse i ekstreme grupper medfører også sociale relationer i og på tværs af relaterede netværk og miljøer, samt at den enkelte via sin deltagelse udvikler daglige rutiner og (kriminelle) kompetencer.

Dette foredrag giver et billede af veje ind i ekstreme grupper og bande/rocker miljøerne og på tværs af disse. Foredrage belyser hvorledes deltagelse i et kriminel og/eller ekstremt miljø giver adgang til andre kriminelle netværk og personer. Foredrage stiller også skarpt på veje ud, og hvorledes deltagelse i for eksempel religiøse fællesskaber, kan hjælpe den enkelte til at ændre en kriminel livsstil.

Foredraget giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering.


VEJE UD

EXIT-PROCESSER, METODER OG PROGRAMMER

Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre Syriensfarere?

Det er en udfordring at finde den rette balance i indsatser rettet mod reelle og potentielle Syriensfarer og fremmedkrigere. Interventionerne skal kunne håndtere den farlige minoritet, men samtidig undgå at overreagere ved at kriminaliserer alle potentielle og tilbagevendte Syriens-farer og derved utilsigtede medvirke til at den harmløse majoritet kan føle sig stigmatiseret. Foredraget belyser eksisterende viden, kompetencer og erfaringer og identificere, hvad ’der virker’, nationalt som internationalt og giver eksemplariske cases for derigennem medvirker til at skabe bedre muligheder for at opbygge kompetence i forhold til re-integrering af nuværende som fremtidige fremmed-krigere og andre Syriens-farer.

Livet forsætter efter deltagelse i en ekstrem gruppe – men hvordan støtter man en ekstremist på vej ud?

Hvilke type problemer har tidligere ekstremister brug for hjælp til at håndtere for at kunne udvikle en alternativ identitet og skabe et nyt liv? Kræver det en speciel uddannelse at hjælpe en person i en exit proces? Hvad er det vigtigt at være opmærksom på i processen? Hvilke metoder bruger exit programmer? Hvorfor og hvordan støtter de den enkelte?

Foredraget er baseret på forskning om exit programmer i Europa, Mellemøsten og Asien samt et ph.d projekt om den svenske organisation EXIT. EXIT er den ældste organisation af sin art og er blandt praktikere og policymakers betragtet som en stor succes. Organisationen blev startet af tidligere ny-nazister og har siden 1998 støttet højreekstremister i at forlade højre ekstremistiske miljøer ved brug af mentorordninger, dialog og aktiviteter.

Foredraget sætter især fokus på (1) metoder og praksis i exit arbejdet og programmer (2) Hvorfor det er vigtig at inddrage tidligere ekstremister i exit programmer – men også hvilke udfordringer, dette kan indebærer (3) Hvorledes deltagelse i nye miljøer medvirker til at mennesker får yderlige sociale og professionelle kompetencer og forandrer deres identitet samt kropsliggjorte rutiner.

Tidligere ekstremisters erfaringer som nyttig viden – at løsrive sig fra en ekstremistisk gruppe er en kompliceret affære.

Mentor-mente relationen og brug af rollemodeller er blevet et anerkendt værktøj i socialt arbejde. Men hvorfor er menneskeligt engagement, empati og en fælles fortid ikke nødvendigvis nok til at en vellykket mentor-mentee relation etableres? Når tidligere ekstremister er en del af mentor-korpset, synes det tværtimod at være en forudsætning at de genfortolker egen fortid, før deres erfaringer bliver brugbar viden i støtten af andre, der søger at forlade ekstreme grupper.

Foredraget stiller skarpt på samtale teknikker og hvilke forhold mentor bør være opmærksom på i samarbejdet med menteen. Foredraget fokusere også på, hvordan tidligere ekstremister kan bruge deres erfaringer i arbejdet med at hjælpe andre til at forlade ekstreme grupper og giver mange eksempler på de metoder, der anvendes i denne form for støtte.

Mentor-mentee relationen som metode til støtte af personer, der søger at forlade ekstreme miljøer.

Tidligere ekstremister kan efter en løsrivelsesproces kæmpe med et sort/hvid tankesæt, aggression, paranoia og adfærds problemer. Problematikker som synes at kunne afhjælpes via mentorer. En mentor – mente relation støtter den unge i at udvikle nye og anderledes måder at handle på. Hvilket metoder kan bruges? Hvorfor synes tidligere ekstremister, at disse tiltag har hjulpet dem?

Ved brug af interview-materiale af tidligere klienter ved EXIT Sveriges stiller foredraget skarpt på mentor – mente-relationen – set fra især menteens ståsted. Foredraget giver indsigt i de specifikke problematikker mange tidligere ekstremister kæmpede med og hvad det er i den specifikke relation, der hjælper menteen til at kunne identificere sig med mentoren og dermed både forestille sig et anderledes liv og udvikle en ny identitet. Foredraget formidler også, hvorfor den vellykkede mentor-mente forhold kan give en mentee konkrete værktøjer til hans eller hendes videre udvikling.