Referencer

Forskningsprojekter:


Projektet: ’Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? Tiltak for ivaretakelse og oppfølging’, Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX), Universitet i Oslo (2017-2018).
I samarbejde med professor Tore Bjørgo har jeg udarbejdet rapporten ’Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? Tiltak for ivaretakelse og oppfølging’. Rapporten opridsede trusselsscenarier knyttet til returnerede fremmedkrigere og andre syriensfarere og identificerede mulige måder at håndtere, ivaretage – og reintegrere dem på. Rapporten er udarbejdet for Justits- og Beredsskapsstyrelsen i Norge.
Metode: Litteraturgennemgang og fem ekspert-interviews.
Resultat: Rapporten ‘Hvordan håndterer hjemvendte fremmedkriger og andre Syriensfarer? Mulige tiltak for håndtering, ivaretakelse og oppfølging’læs her.


Projektet: ’Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet. En kritisk undersøgelse og diskussion af ”Cross-over”’, DPU, Aarhus Universitet (2016 – 2017).
I samarbejde med professor Line Lerche Mørck undersøgte vi fænomenet ’cross over’ for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Projektet undersøger tidligere deltagere i ekstreme og kriminelle grupper og deres komplekse bevægelser i og på tværs af ekstreme miljøer, bande- og rockgrupperinger. Projektet giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering og exit.
Metode: enkelt- og fokusgruppe-interviews af 36 praktikere og tidligere deltagere i ekstreme grupper samt bande/rockermiljøerne
Resultat: Rapporten ’Bevægelser i og på tværs af ekstreme grupper og bande- og rockermiljøet. En kritisk undersøgelse og diskussion af ”Cross-over”’ – læs her, samt workshops for praktikere og forelæsninger ved Aarhus Universitet i Århus og København.


Ph.d. projektet: ’A question of participation – Disengagement from the Extreme Right, a case Study from Sweden’, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES) Roskilde Universitet (2012 – 2015).
På baggrund af EXIT, Fryshuset i Stockholm undersøgte jeg den exit proces som tidligere (højre) ekstremister gennemgår, når de løsriver sig fra en ekstrem gruppe og udvikler en alternativ identitet. Afhandlingen giver nogle svar på hvilke forhold, der kan føre til, at en person løsriver sig fysisk som mentalt fra ekstreme miljøer. Ph.D’en belyser også EXIT’s praksisser, metoder, og hvorledes samarbejde, supervision, dialog og tillidsforhold generelt samt hvordan udviklingen af alternative kropsliggjorte erfaringer har betydning i en exitproces.
Metode: to måneders feltarbejde ved organisationen EXIT ved Fryshuset i Stockholm kombineret med interviews af i alt 23 ansatte og tidligere mentees.
Resultat: Ph.d. afhandling ’A question of participation – disengagement from the extremist right. A case study from Sweden’læs her.


Projektet ’Indre Missions Ungdom – et fællesskab baseret på tro’, Det kongelige Bibliotek – Dansk Folkemindesamling (2009/10)
Med udgangspunkt i unge fra Indre Mission var projektets formål at afdække de præmisser, forståelser og fortolkninger, der bevidst som ubevidst, ligger til grund for de unges fællesskab i Indre Mission.
Metode: To måneders deltagerobservation i Indre Mission Ungdoms aktiviteter i et missionshus kombineret med interviews af 15 unge fra missionshuset.
Resultat: Artikler ’Med troen som fællesnævner – fællesskab blandt unge i Indre Mission’læs her og artiklen ’Tradition eller tro? Fællesskab blandt unge i Indre Mission’læs her.


Projektet ’Fællesskab blandt unge med tilknytning til Ungdomshusbevægelsen’, Dansk Folkeminde Samling (2007)
Forskningsprojektet belyser unge i den Ungdomshusbevægelse, der opstod efter, at Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev revet ned og undersøger den kollektive identitet, der er noget helt centralt for enhver social bevægelse. Projektet anskueliggør betydningen af konfliktulle samfundsforhold, hændelser mellem politi og demonstranter, og hvorledes den enkeltes deltagelse i et politiseret ungdomsmiljø, medvirker til, at mennesker bevæger sig fra at være perifere tilskuere til at udvikle en identitet som venstre-radikal eller ekstremist i Ungdomshusbevægelsen
Metode: Deltagerobservation i demonstrationer og støttefester til fordel for et nyt ungdomshus og interviews med 16 personer i alderen 16 til 44 år
Resultatet: Artiklen ”Forrest eller bagerst i demo’en, aktivist i Ungdomshusbevægelsen”, læs her. Kapitel 9 “Den ensrettede mangfoldighed. Identitet og ’fortælling’ i Ungdomshusbevægelsen” i bogen ’Kampen om Ungdomshuset. Studier i et oprør, René Karpantschof og Martin Lindblom (red.), København, Frydenlund & Monsun 2009 og artiklen ”Ungdomshuset er jo mere end et hus, det er også en idé” – læs her.


Konsulentopgaver:


Konsulentopgaver udført for kommuner, ministerier og virksomheder. Projekterne inkluderer projektdesign, budgettering, projektstyring, gennemførelse af dataindsamling og udarbejdelse samt formidling af analyser i form af rapporter, workshops og/eller præsentationer for ledere og medarbejdere.


Arla Foods amba (2010).
I samarbejde med Arlas HR afdeling og to antropologer undersøgte vi de øverste ledernes vej til topposter i virksomheden.
Metode: Enkelt-interviews af internationale ledere i Arla
Resultat: Rapport på engelsk samt præsentation for internationale topledere i Arla koncernen


Silkeborg Kommune (2008/2009).
Projektet – ’Best Practice – Den gode praksis, godt arbejdsmiljø en vej til færre sygedage’ var et delprojekt af projektet ’Flyt Fokus’, der arbejder med fokus på sygefravær og trivsel. Projektet belyser, hvorledes et godt arbejdsmiljø skabes ved at undersøge medarbejdernes opfattelse af årsager til sygefravær på to plejeinstitutioner og to børneinstitutioner med henholdsvist et højt og lavt sygefravær for hver institutionstype.
Metode: 26 enkelt-og fokusgruppe-interviews af i alt 41 medarbejdere.
Resultatet: En rapport og populærvidenskabelige artikler til forskellige fagblade. Læs artiklen ”Styrk fællesskabet” her og artiklen ”Usikkerhed giver dårlig trivsel” her.


Filmby Århus (2007).
En evaluering af kurset ”Filmproducer.dk”.
Metode: kvalitative enkelt-interviews af 6 kursister og filmproduceres i tre filmvirksomheder.
Resultatet: rapport med sammenligning af kursisternes vurdering og de for kurset opstillede mål til Filmby Århus.


Beskæftigelsesministeriet (2006).
Udarbejdelsen af rapporten ’Et kritisk blik på kontanthjælpsområdet – med fokus på årsagsforklaringer i socialforvaltningen, syge kontanthjælpsmodtagere, klientkategorier og dialogformer’. Rapporten var en del af kulegravningen kontanthjælpsområdet i 2006 og er udarbejdet på basis af data og observationer fra to feltarbejder i Sønderborg Kommune, læs her.


Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2005/2006).
Projektet ’Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund’ belyser, om de muligheder og barrierer som kvinder med anden etnisk baggrund end dansk oplever som iværksættere i Danmark.
Metode: interviews af 9 iværksætterrådgivere i Danmark og 24 kvindelige iværksættere fra 15 forskellige lande.
Resultat: ’Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund’, læs rapporten her.


Sønderborg Kommune (2005/2006).
Projektet ”Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, som er fritaget fra at stå til rådighed for arbejdsmarkedet”. Projektet belyser (u)overensstemmelser mellem syge klienters definition af egen situation og kommunens kategorisering af klienterne i systemet med henblik på at forbedre sagsbehandlernes forståelse af klienternes situation, og hvorledes kategoriseringer, skemaer og krav i systemet former deres opfattelser af klienterne.
Metode: fokusgruppe- og enkeltinterviews af 32 klienter og otte sagsbehandlere.
Resultat: En rapport til sagsbehandlerne og ledere i Sønderborg Kommune


Sønderborg, Broager, Augustenborg og Sydals Kommune (2005).
Artiklen “Personlig Professionalisme – En undersøgelse af mødet mellem sagsbehandler og klient” er udarbejdet i et partnerskab med konsulentfirmaet Kultur Analyse v/Vibeke Hedemann Schmidt og beskriver den viden, som er resultatet af en kvalitativ undersøgelse i kommunerne.


Sønderborg, Broager, Augustenborg og Sydals Kommune (2005).
Projekt ’Personlig professionalisme’ blev udført i et partnerskab med konsulentfirmaet Kultur Analyse v/Vibeke Hedemann Schmidt og belyser sagsbehandlernes opfattelse og brug af egen magt i relationerne mellem sagsbehandler og klient.
Metode: Observation af 23 samtaler mellem de to parter og fire fokusgruppeinterviews af sagsbehandlerne.
Resultat: En rapport til intern brug i kommunen og en let tilgængelig folder til brug for medarbejderne.


Formidling:


Formidling – udvalgte foredrag, workshops og keynote præsentationer

’EXIT’, CPH DOX – Live, q&a, debat med professor Tore Bjørgo og filminstruktør Karen Winther, Grand Teatret (2018)

‘From extremist to democratic citizens’ UFUNGU Network, Det flamske parlament i Bruxelles (2017)

‘How to handle Syrian returnees; Possible measures for safeguarding and follow-up Foreign Fighter and other Syrian travellers returning to Norway’ , UK Government’s Disengagement and Desistance programme, Home Office (Office of Security and Counter Terrorism), Wilton Park (2017)

‘Radicalisation’ as an outcome of participation in communities situated in historical, social and political times’, ‘Risks, roots and responses: Nordic conference on research on violent extremism’, Gøteborg Universitet (2016).

Præsentation af forskellige emner i relation til exit processer og programmer, RAN – European radicalisation awareness network (2015, 2016, 2017).

‘Ekstreme bevægelser og exit’, Asteriks Live, DPU Emdrup og Aarhus University (2016).

‘The Challenge of researching Neo-Nazis struggling to Leave the White Power Movement’, Glasgow University (2015)

’Veje ind og ud af ekstreme grupper’ og relaterede emner (2015 -) for FYK – Foreningen for yngre kriminologer, Psykologiforeningen, Bandeseminaret på Grundtvighøjskolen, Fryshuset Sverige, Politiskolen, Instituttet for Antropologi, Aarhus University, Justitsministeriet, C-Rex, Oslo University.

’Interkulturel Kommunikation’ workshops og kurser for ansatte og ledere i større danske virksomheder og institutioner på tværs af den offentlige sektor. (2011 – )

På udkig efter fællesskabsgivende faktorer – et feltarbejde blandt unge i Indre Mission’, Center for Samtidsreligion – Århus Universitet. (2010).

‘Tro eller habitus – En analyse af fællesskab blandt unge i Indre Mission’, RELIGIO – Center for Religionsstudier – Syddansk Universitet.  (2010).

’Interkulturel dialog eller muslimsk sygdomsopfattelse’, Børnehuset Troldemosen/ Konsulentvirksomheden Albatros (2010).

’Fra Individ til Fællesskab’, Konsulentvirksomheden Albatros (2010).

’Det gode arbejdsmiljø’ BUPL (2009).

’Best Practice – Den gode praksis, godt arbejdsmiljø en vej til færre sygedage’, Silkeborg Kommune (2009).

’Ethnic female entrepreneurs’. Erhvervscenter for etablering, vækst og udvikling (EVU) (2006)

’Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund’, Ålborg Universitet (AMID) (2006) og Vejle Erhvervsråd og Videnscentret for Integration i Randers (2006).

Gæsteunderviser om forskellige temaer knyttet til både Mellemøsten og Nordafrika, Oplysning om den 3. Verden (O3V) (2006 -2010).

’Personlig professionalisme og forvaltning af egen magt’, Seminar.dk. (2007).

Workshops om ’Personlig Professionalisme’, Sønderborg og Sydals Kommuner. (2006).

Grønlands Rejsebureau. Sommerguide for danske og franske gæster i Ilulissat. (2005)


Rådgivning og konsulentbistand

VINK, Københavns Kommune, Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen (2009/2010).

KONSEKVENS. Rådgivning om fremgangsmåden til en interviewbaseret undersøgelse af nutidige og fremtidige brugere af HF & VUC Randers til brug i en ny markedsføringsstrategi (2009).

Danmarks Radio. Konsulentbistand til og deltagelse i DR’s program ”Nydansker og Iværksætter” om kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund (2006).

Solojobdesign (2005).


Media:

Hvordan bør vi håndtere fremmedkrigere som kommer hjem til Norge etter å ha kjempet for IS?’, Studio 2 – P2, Radio.nrk.no, 19.04.2018

Hver fjerde rocker eller bandemedlem er faldet fra exitforløb i år’, Berlingske Tidende, 28.8.2017

’Exit: Halvdelen af eksrockere og bandemedlemmer i København fortsætter den grove kriminalitet’, Berlingske Tidende, 26.8.2017

Ny rapport: Hårdere straf stopper ikke radikalisering’, www.socialraadgiverne.dk, 31.8.2017

’Derfor herjer gjengene «Loyal to Familia» og «Brothas» i København. – De skal stoppes’, www.dagblandet.no, 20.8.2017

Ti personer er den seneste tid skudt – simple årsager ligger til grund’, nyheder.tv2.dk, 16.8.2016

Forskere: Bandepakken skaber flere kriminelle, Altinget.dk, 30.3.2017

’Forskere: Bandepakke ignorerer resocialisering’, Altinget.dk, 10.3.2017

Ingen lineær vej’, Ungdomsskolen, 3. 2017

Drabet på mesterbokseren – da bandekampe kom til Aarhus’, Århus stiftstidende, 13.2.2017

’Tillid og fællesskab mod ekstremisme’, Magasinet Asterisk, 3.1.2017

Det er ikke relevant at være kriminel og søge job i en blomsterbutik’, Magasinet Asterisk, 12.2016

’Ekspert: Danske myndigheder overser højreekstremismen’, Radio 24/7, 8.8.2016,

’How extremists become ex-extremists, ScienceNordic’, 10.4.1016

’Slik får vi ekstremister inn på rett spor’, www.forskning.no, 11.2.2016

Sådan kan ekstremister blive til extremister’, videnskab.dk, 8.2.2016

Kobling mellem bandemiljø og religiøs ekstremisme er overvurderet’, faengselsforbundet.dk, 1.2.2017

Den lige vej til at brænde ud’, Djøf-bladet, 13.1.2016

Vi nægter at erkende vores eget ansvar for terrorismen’, Information, 30.10.2015

’Ny viden om afhoppere’, Vera – Tidsskrift for pædagoger, 09.2017

Fællesskabet fastholder troen’, Kristelig Dagblad, 5.7.2010

’Anmeldelse: »Kampen om Ungdomshuset« – væsentligt indblik i et ungdomsmiljø’, Modkraft, 3.6.2009